Op woensdag 13 februari vond in het Echo’s Home het Anker de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  plaats van de Onderafdeling COM Rotterdam.

De opkomst was prima, zo’n 35 leden hadden gereageerd op de oproep van de secretaris. Echter, gezien het ledenaantal van de onderafdeling (750) is het helaas een klein percentage en hoopt het bestuur dat meer leden deze belangrijke vergadering in de toekomst zullen bijwonen.

Nadat de voorzitter eenieder welkom had geheten, in het bijzonder erelid Bert Kamerman en de voorzitter van de Afdeling COM Zuid-Holland Jacques van de Berg, werd een minuut stilte gehouden voor de ons ontvallen leden.

Nadat de agenda werd vastgesteld, werden de mededelingen gedaan, de ingekomen en uitgaande stukken behandeld en vervolgens het verslag van de ALV van 14 februari 2018 vastgesteld.

Vervolgens het jaarverslag van de secretaris, de activiteiten door de commissaris activiteiten en het jaarverslag van de penningmeester.

 

Uiteraard was er gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen en items aan te vullen over de behandelde stukken en daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.

Het verslag van de kascontrolecommissie werd voorgelezen en vervolgens werd decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.

Nadat de nieuwe kascontrolecommissie werd benoemd werd de begroting voor 2019 vastgesteld en was het moment aangebroken voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Na een korte pauze waarin een hapje en drankje kon worden genuttigd, zat het bestuur in de nieuwe samenstelling achter de tafel en nadat de voorzitter de functies bekend had gemaakt van de nieuwgekozen leden werd de begroting voor 2019 gepresenteerd.

Vice-voorzitter:  Herman Hulsinga en Commissaris Activiteiten: Cees  van Genderen

Bij de rondvraag werden naar aanleiding van de diverse vragen die er werden gesteld, nog diverse actuele onderwerpen besproken.
Al met al een constructieve en succesvolle Algemene Ledenvergadering waarna het bestuur met toewijding en energie verder kan besturen.
Alle details van deze gehouden ledenvergadering kunt u later terugvinden in het verslag van de secretaris.

Tekst: Adriaan van Westenbrugge
Penningmeester
Foto’s: Jaap de Bruin