Het huidige bestuur van het COM Onderafdeling Rotterdam is nu zo’n kleine 3 jaar in functie en het is wellicht hoog tijd voor een “sitrep”, wat hebben we bereikt in de afgelopen periode en waar staan we nu. Wellicht is het tijd voor een beetje zelfreflectie? Ik wil graag onszelf, maar ook u een spiegel voorhouden. Zijn we op de goede weg, of is het wellicht noodzakelijk het beleid op detail aan te scherpen of aan te passen? Ik neem u in vogelvlucht mee langs drie mooie, maar soms ook zeer bewogen jaren.

Februari 2016
De start was lastig, dat kunnen we best zo stellen. De Onderafdeling worstelde met het plotselinge overlijden van haar zo geliefde voorzitter Co Looten. Bestuurlijk bevond de Onderafdeling zich in een vacuüm, immers het ontbrak aan een duidelijke leiding en koers en de overige leden van het oude bestuur hadden aangegeven hun taken te willen neerleggen. Onze huidige vicevoorzitter Pieter Wijbenga heeft tijdelijk de voorzittershamer opgepakt en heeft gewerkt aan een nieuw bestuur.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van februari 2016 werd het nieuwe bestuur aan de leden voorgesteld en met algemene stemmen gekozen. Er stond een bestuur met nieuwe gezichten, maar ook met nieuwe inzichten en met een duidelijk doel voor ogen: nieuw elan blazen in de Onderafdeling Rotterdam. Het bestuur heeft zich in mei 2016 teruggetrokken op de hei en heeft een nieuwe visie en beleid samengesteld. Deze visie is met de leden gedeeld en met gejuich en applaus ontvangen. Speerpunten in het beleid waren verjonging en de verhuizing van de soos naar de Van Ghentkazerne.

Verhuizing naar de VGKAZ
Met name de verhuizing zorgde voor nogal wat reuring bij de – veelal oudere – leden, met name bij die leden die al jaren in de speeltuin kwamen, waar tot op dat moment de soos was gehuisvest. Niettemin stond en staat het bestuur op het standpunt dat de soos van de Onderafdeling Rotterdam van oudsher thuishoort op de Van Ghentkazerne, de bakermat van het Korps Mariniers. Deze visie en het daaraan afgestemde beleid is met de leden gedeeld en werd met grote meerderheid van stemmen aanvaard.

Inmiddels zijn we aan aantal jaar verder en na aanvankelijk gehuisvest te zijn in de Van Ghentzaal, is de soos uiteindelijk gehuisvest in het gezellige Echos Home “het Anker” op de Van Ghentkazerne, in de volksmond het AMT genoemd. De beslissing om te verhuizen van de Van Ghentzaal naar het AMT is overigens tot stand gekomen na goed geluisterd te hebben naar de soosgangers. De Van Ghentzaal voldeed niet, was te groot en weinig sfeervol. Daar was eenieder het wel mee eens.

Het AMT is een zeer gezellige locatie gebleken. De beheerder is constant met het bestuur in gesprek om waar nodig de kwaliteit te verbeteren en te luisteren naar de wensen van de leden. Vorig jaar en jongstleden 11 september hebben wij er een mooie en gezellige barbecue georganiseerd. De laatste editie in samenwerking met onze zustervereniging van de Onderafdeling Den Haag. Wij zijn blij met het AMT en hopen er in lengte van jaren de soosavonden te kunnen blijven organiseren!

De jaarlijkse feestavond/reünie
Deze avond, die in het teken staat van de Korpsverjaardag, wordt gewoontegetrouw in de Van Ghentkazerne georganiseerd. Het programma staat eigenlijk al jaren vast en de ingrediënten zijn altijd hetzelfde: gezelligheid, warmte, blauwe hap en muziek. Ook de groots opgezette loterij hoort er ieder jaar weer bij en is altijd een groot succes! Uw bestuur is alweer drukdoende met de feestavond eind dit jaar. Noteert u alvast de datum: donderdagavond 29 november 2018.

Website
In een zich snel digitaliserende wereld kan geen enkele organisatie meer zonder een eigen website, dus ook het COM niet. Nu bestond er al een COM-website, echter deze was danig verouderd en niet meer up-to-date en alleen toegespitst op het landelijke COM, niet op de Onderafdeling Rotterdam. Uw bestuur is de mening toegedaan dat het hebben en onderhouden van een eigen website cruciaal is om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee binnen de vereniging, maar zeker ook om de jongere oud-marinier te bereiken. Zodoende is met veel inzet een website gebouwd en online gezet, waar wij met recht zeer trots op zijn. Sterker, de website van de Onderafdeling Rotterdam trok dermate veel bekijks bij de overige afdelingen en onderafdelingen, dat hij model heeft gestaan voor de vernieuwde website van COM Nederland!

Inmiddels is deze website www.contactoudmariniers.com ook online en is er een sterk digitaal samenwerkingsverband ontstaan tussen de Afdeling Zuid-Holland en de drie onderafdelingen Rotterdam, Den Haag en Drechtsteden. De site van Zuid-Holland www.zuid-holland.contactoudmariniers.com is nu het officiële verenigingsorgaan waarop u alle informatie vindt aangaande de vereniging, zoals nieuwsberichten, kalender en contactpagina’s.

Evenementen
In het bestuur is de commissaris activiteiten verantwoordelijk voor alle evenementen en organisaties binnen de onderafdeling. Alle uitjes, zoals onlangs nog het bezoek aan het Mobiele Militaire Depot in Loosdrecht, maar ook de (o zo belangrijke taak!) als het samenstellen en uitvoeren van erewachten tijdens uitvaarten van oud-mariniers, wordt door de commissaris activiteiten georganiseerd.

In het bestuurshandboek van COM Onderafdeling Rotterdam, dat door de vicevoorzitter de afgelopen jaren met veel inzet en kennis van zaken is samengesteld, is een paragraaf opgenomen waarin de procedures voor een uitvaart met beperkte militaire (COM-)eer worden uitgelegd. Een zeer handig en veelvuldig gehanteerd document!

En toch…
U leest, uw bestuur heeft niet stilgezeten en heeft nog veel zaken in de pijplijn zitten. Dat doet het bestuur met veel inzet, immer met inachtneming van het ‘karakter’ van de vereniging, en nimmer verzakend. We varen altijd met de wind in de zeilen en houden strak koers, recht zo die gaat!

En toch, toch kunnen we het niet iedereen naar de zin maken en worden we soms verrast door een fikse tegenwind. Toch zijn er soms bemanningsleden die gevoed door ontevredenheid of persoonlijke frustraties het schip trachten van de koers te laten wijken. Bemanningsleden die ‘bakboord uitgaan’ en geen oog hebben voor de wal, op ramkoers gaan. Het schip gaat dan flink tekeer, heeft last van opspattend buiswater en de bemanning moet zich flink vasthouden, anders dreigt zij overboord te gaan… Echter, de roerganger is een potige marinier, die het roer met beide knuisten stevig vasthoudt en de blik op de horizon gericht heeft! Op ons schip is geen ruimte voor muiterij of achterzeilers.

Niettemin is er altijd ook een luisterend oor! ‘Krijgstuchtelijke vergrijpen’ worden niet meteen bestraft met kielhalen of inhouding van soldij. Uw bestuur is zeer toegankelijk en heeft altijd de deur wijd openstaan, voor iedereen. Het bestuur is zeker niet alwetend en heeft al helemaal niet de wijsheid in pacht. Wat uw bestuur wel altijd tracht te doen, is de eenheid in de vereniging bewaren. Misschien is dat wel haar allerbelangrijkste taak! Maar deze belangrijke taak kan het bestuur alleen maar volbrengen in een sfeer van absoluut vertrouwen en respect. Vice versa wel te verstaan! Gebrek aan vertrouwen, in zijn algemeenheid maar zéker binnen het COM, belemmert het ontstaan van eenheid en verbondenheid. Er kan pas sprake zijn van verbondenheid en een gezamenlijke COM-identiteit als respectvol wordt omgegaan met verschillende opvattingen en deze door eenieder worden geaccepteerd!

Roddel en achterklap zijn het gif in iedere organisatie en met name in het COM. Het is naar mijn mening niet ‘des mariniers’ om achter de rug van anderen vuil te spuiten en intrigerende uitspraken te doen. Dat verzwakt de eenheid en ondermijnt de verbondenheid. En juist die verbondenheid staat als eerste vermeld in de kernwaarden van het Korps Mariniers.

Het bestuur roept de leden op zich te onthouden van ondermijnende uitspraken en toch vooral in gesprek te blijven met elkaar! Wij zijn allen oud-mariniers, allen hebben wij de eed- of belofte afgelegd, met de hand aan het vaandel. Wij hebben allemaal onze sporen verdiend in de organisatie die ons zo na aan het hart ligt. Of dat nu in Nieuw-Guinea was of in De West, of dat nu als milicien was of als vakbaas, of dat nu voor 16 maanden was of voor 36 jaar! Wij dragen allemaal met gepaste trots die baret met bloedblaar!

Een trotse, maar ook bezorgde voorzitter, namens het bestuur,

René de Jong
Voorzitter COM Onderafdeling Rotterdam