Eigen embleemschild Tamboers en Pijpers

Het is de Tamboers en Pijpers sinds januari 2021 toegestaan een eigen embleemschild te voeren. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de eenheid gehonoreerd.

Sinds 1665 zijn tamboers en sedert 1699 ook pijpers in dienst van het Korps Mariniers. Van oudsher zijn zij belast met het doorgeven van bevelen in het veld en aan boord. Daarnaast kunnen zij muziek maken ter vermaak van de bemanning. Ze hebben bovendien altijd organiek deel uitgemaakt van de troepen en zijn dus tevens ingezet in, of ter ondersteuning van het gevecht. Ook bij de internationale partners ziet men een soortgelijke taakstelling bij vergelijkbare eenheden.
Onder meer de Verenigde Staten (‘US. Army’), Groot-Brittannië (‘Royal Marines’ en ‘British Army’) en dichterbij huis onder meer Zwitserland en Denemarken kennen eenheden, die naast hun muzikale taken tevens inzetbaar zijn bij de operationele eenheden. Internationaal noemt men deze traditionele vorm van inzet ook wel ‘Military Field Music’.
Binnen dit internationale veld zijn ook onze Tamboers en Pijpers zeer bekend. Deze bijzondere status binnen de militaire muziek zorgt vanaf het begin voor een bijzonder ‘esprit de corps’ bij de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers. Deze ‘esprit de corps’ vormt al heel lang de basis van de wens om een eigen embleemschild te voeren.

De troepen die al honderden jaren marcheren op muziek van de T&P en waar de groep T&P zelf zich nog steeds sterk mee verbonden voelt!

Rechtdoen aan T&P

Na verkregen toestemming van toenmalig CKM, brigadegeneraal der mariniers Mac Mootry, is begonnen met het nadenken over een embleemschild dat recht zou doen aan de groep T&P. Hierop is advies ingewonnen bij de protocolofficier CZSK, KLTZ Kramer, die ons voorzag van adviezen en ondersteuning bij de te volgen procedure. Naast het volgen van heraldische richtlijnen is onder meer ook goedkeuring door de Hoge Raad van Adel onderdeel van de procedure.
Duidelijke richtlijnen zijn onder meer dat het embleem moet worden ‘gedragen’ door de gehele eenheid  Verder dient het duidelijk te zijn waar het embleemschild naar verwijst. Er is een duidelijk, breed gedragen, beeld bij de gedachte achter het embleem: De combinatie van muzikale en operationele taken, alsmede de lange historie van de eenheid moeten tot uitdrukking komen.
Na vele proefontwerpen en overwegingen is men uiteindelijk tot het huidige ontwerp gekomen. De volgende uitleg is hierop van toepassing:

De signaalhoorn

Zowel de Tamboer als de Pijper bespelen de signaalhoorn.
Het is dus iets dat beide specialismen verbindt. De afbeelding is gebaseerd op een van de eerste modellen die in gebruik waren bij de T&P. De roodkoperen hoorn van het zogenaamde ‘Belgische model’, ingevoerd omstreeks 1880. De hoorn wordt, wanneer niet bespeeld, op de rug gedragen en maakt op deze manier een essentieel onderdeel uit van het tenue van de T&P. Binnen de Nederlandse Militaire Muziek is dit de enige eenheid die nog op deze wijze aantreedt. Mede hierdoor is zij van grote afstand herkenbaar en visueel te onderscheiden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Het kapmes

Het betreft hier een het ‘kapmes Marine M 1898’ dat is gelijk aan het zogenoemde ‘kapmes Nederlands Oost-Indië M 1878’, dat op details was verbeterd. In de marine instructies is dit wapen voor het eerst genoemd in de bepalingen van 1896. Het gebruik van het wapen is in oorsprong bedoeld voor ‘sergeant majoors, onderofficieren van de staf en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers’ en diende, naast bewapening van schepelingen en Tamboers en Pijpers, onder meer tot het opruimen van hindernissen etc.

(Bron: ‘Enkele blanke wapens der Nederlandse Marine’, door G.R. Hof ).

Tot op de dag van vandaag dragen de Tamboers en Pijpers het kapmes M 1898 aan de koppel, wanneer zij gekleed gaan in het galatenue. Binnen de Nederlandse Militaire Muziek onderscheiden zij zich op deze wijze van de muzikanten van alle orkesten.
Door het dragen van het kapmes is men zichtbaar als ‘Krijgsman’. Binnen de groep T&P wordt, mede hierom, veel waarde gehecht aan het dragen van het kapmes bij groot ceremonieel.

Tot slot, de wapenspreuk

‘Pulsatio Cordis Militum’, vertaald als ‘Hartslag van de troepen’. De troepen die al honderden jaren marcheren op muziek van de T&P en waar de groep T&P zelf zich nog steeds sterk mee verbonden voelt!

QPO

Tekst: ELNTMARNS E. Oosterom – Impresariaat
Militaire Muziek Krijgsmacht

 

Bron: QPO | jaargang 2021 | nr.1